กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

เป็นการกระทำในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการของร่างกาย หรือจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งได้แก่ การดัด การดึง การประคบ การนวด การบริหารร่างกาย หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการกระทำด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าว ตามหลักวิทยาศาสตร์ หรือการกระทำอื่นที่รัฐมนตรีประกาศเป็นวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศเป็นเครื่องมือกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด (Physical therapy)  เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชน  ทั้งในแง่ส่งเสริม, ป้องกัน, รักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ โดยใช้วิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด  เช่น  การออกกำลังกายเพื่อการรักษา, การรักษาด้วยการดัด–ดึง, การใช้เครื่องไฟฟ้า, ความร้อน–ความเย็นในการรักษา  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและมีความสามารถในการทำงานของร่างกายอย่างเต็มที่

หลายคนยังไม่รู้จักกายภาพบำบัด กายภาพบำบัดเป็นการกระทำในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการของร่างกาย หรือจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด

กภ.นูรีนาร์ มะเกะ

บริการทางกายภาพของคลินิกเรา ประกอบด้วย ดังนี้

 • การให้ความร้อนชนิดตื้น (Superficial Heat)
 • การประคบด้วยความเย็น (Cold Pack)
 • การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
 • การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound Therapy )
 • กดจุดบำบัด (Acupressure)
 • การดัดดึง/การขยับเคลื่อนไหวข้อต่อ (Manipulation/Mobillization)
 • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว (ROM Exercise)
 • การออกกำลังกาย/การเคลื่อนไหวข้อต่างๆแบบทำให้ (Passive Exercise)
 • การออกกำลังกายแบบให้แรงช่วย (Assisted Exercise)
 • การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน (Strengthening Exercise)
 • การออกกำลังกายโดยใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Exercise with equriment)
 • การฝึกการทำงานของมือ (Hand function training)
 • การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL Training)
 • การฝึกการเดิน/การเคลื่อนย้าย (Ambulation Training)
 • การฝึกสมดุลการทรงตัว/การประสานสัมพันธ์ (Balance/coordination Training)
 • การสอนญาติ/ผู้ป่วยปฏิบัติตนเองที่บ้าน (Home program)