พท.นูรฮากีม ตะเย๊าะ
แพทย์แผนไทย
พท.นูรฮากีม ตะเย๊าะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่3 เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และแพทย์แผนไทยประจำคลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไปด้วยยาสมุนไพรและแพทย์ทางเลือก และตรวจรักษาโรคระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อ รักษาด้วยการแพทย์ผสมผสาน ภายใต้ทีมงานแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์ทางเลือก และกายภาพบำบัด
พท.นูรฮากีม ตะเย๊าะ
แพทย์แผนไทย
พจ.กรแก้ว จุลบุตร
แพทย์แผนจีน
พท.อิรฟาน เซะ
แพทย์แผนไทย
พท.โรสนานี เหมตระกูลวงศ์
แพทย์แผนไทย
พท.คอลีเยาะ กาลอ
แพทย์แผนไทย
กภ.นูรีนาร์ มะเกะ
กายภาพบำบัด